Otevřená postadventní prosba ze dne 22.12.2015

Posted on

Otevřená postadventní prosba ze dne 22.12.2015

Velekněze European Cannabis Church a zakladatele české Konopné církve

a vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure /Konopí je lék

Dušana Dvořáka

čestným lidem spolku Kopac

Lumír Hanuš, Zdeněk Majzlík a Petr Mucha

Mohli by laskavě označení členové spolku Kopac Lumír Hanuš, Zdeněk Majzlík a Petr Mucha oslovení 22.12.2015 v kopii s řadou svědků do konce roku 2015 vyřešit pro ústavní soud alespoň tyto zásadní a od roku 2010 obecním, krajským, vrchním, nejvyšším a Ústavním soudem opakovaně zapírané odborné, ekonomické a právní otázky, viz www.ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ , kdy kurzívou uvedené dává Velekněz k úvaze řešit otázku rovněž nyní.  Míněno laskavě naléhavě ve světle vzniku adventně z chléva Jezulátka dotovaného Institutu pro patenty a licence konopí s vedením členy spolku Kopac Tomasem Zabranským a Pavlem Kubů a kdovíkým z Kopace ještě.

  1. Konopí Je/není prekurzor (čili látka určená k výrobě drogy a v kořeni, stonku, herbě, semeni a květu konopí Je/není stejný obsah účinných látek, vzorek k měření Ne/definuje pro trestní právo zákon o návykových látkách a Ne/definuje unijní norma a Ne/definuje trestní předpis) a pěstování konopí Je/není výroba drog, neboť konopí je samo o sobě omamnou látkou

Viz: Nález č.j. II. ÚS 254/08 z  18. 11. 2008, specificky pak také judikatura doložená v Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2006 č.j. 3 Tdo 687/2006 a 30. 1. 2008, č.j. 3 Tdo 52/2008 ( Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008)

  1. Nařízení ES lze/nelze transponovat do zákona

Viz: Nález č.j. Pl. ÚS 50/04 ze dne 8. 3. 2006

  1. Nepoložení předběžných otázek Soudnímu dvoru (sdělením, že toto není třeba činit dle povinnosti čl. 267 Smlouvy o fungování EU, protože konopí je prekurzor a nařízením ES o prekurzorech je konopí jako lék transponováno do zákona o návykových látkách a zákona o léčivech a trestního zákoníku), Je/není porušením základního práva na zákonného soudce, práva spravedlivý proces a trestu toliko na základě zákona

Viz: Nález č.j. II. ÚS 1009/08 ze dne 08.01.2009 ve věci Pfizer, body 22 a 30, dále sp. zn. II. ÚS 1658/11 ze dne 29. 11. 2011 a sp. zn. II. ÚS 2504/10 ze dne 10. 9. 2012

  1. Pěstitelé konopí do 100m2/osobu pěstitební plochy Nemusí/musí mít povolení k zacházení s konopím k účelům pokusnickým a průmyslovým a Nemusí/musí mít povolení na pěstování konopí

Viz: Neoznámené novelizace:  §§ 29 a 5, odst. 5 předpisu č. 167/1998 Sb. předpisy č. 362/2004 Sb. a č. 50/2013 Sb.

  1. Policie a Soud Ne/musí mít technický předpis, zejména Ne/zákonný předpis, co je Ne/zákonný a Ne/zákonem definovaný předpis dle čl. 39 LZPS konkrétně a jednoznačně jako vzorek konopí k měření na obsah většího než malého zákonného množství léčivého kanabinoidu THC u pěstitele na ploše do 100m2/osobu, a to od 20. 4. 2004 a od judikatury netrestnosti léčby konopím výše označené z roku 2006, resp., 2008

Viz:  Naposledy k čl. 39 LZPS pak nález většího než menšího množství drogy ze dne 23.7. 2013 č.j. Pl. ÚS 13/12

  1. Při porušení unijního práva Ne/musí dojít k náhradě škod.

Viz: Rozhodnutí Soudního dvora EU č.j. C-224/01 (Köbler)

  1. Nevyšetřování trestných oznámení na zabité, zneuctěné, utýrané, zmrzačené a stále týrané a zneuctívané občany Je/není porušením základních práv.

Viz naposledy: 2. 3. 2015 pod č. j. I. ÚS 1565/14

  1. Je/není přípustným rizikem a krajní nouzí zaopatřit sebe a druhého trpícího konopím a aplikovat výzkum, když terapie stojí až 50 tisíc Kč měsíčně a není vůbec vědecky podložena a jde o výzkum hrazený občany obchodním společnostem a občané jsou pod trestní normou nahnáni do lékáren.

Viz naposledy od 1. 1. 2010 – dosud: §§ 28 a 31, odst. 1 předpisu č. 40/2009 Sb. ve znění obou příloh vyhlášky č. 455/2009 Sb. do novelizace nevymahatelným kreativním podzákonným předpisem č. 3/2012 Sb. a podzákonným rozhodnutím trestního kolegia Tpjn 301/2013 ze dne 13. 3. 2014

Připojují se/nepřipojují se uvedení členové spolku KOPAC k návrhům na zahájení kárného řízení s asistenty a ústavními soudci Soudu podaného dne 21. 12. 2015 odpovědnými osobami European Cannabis Church a asociace Open Royal Academy Evropě a v České republice prostřednictvím zakladatelů Konopné církve a jejich společného právního zástupce Cannabis is The Cure, z.s. a dále s doložením podnětu manželky stěžovatele a podporovatelů výzkumu Konopí je lék /Cannabis is The Cure ze dne 21. 12. 2014 na zahájení kárného řízení s asistenty a ústavními soudci za společně označené zcela vědomě korupční a nezákonné rozhodnutí nepovolit obnovu řízení vězněného Miloslava Tetoura ze dne  10. 12. 2015 č. j. I. ÚS 2431/15

Návrh na kárné řízení a vyloučení pro podjatost z pléna k páté stížnosti vědoucího výzkumu se týká sudců: Ludvík David, Kateřina Šimáčková a David Uhlíř.

 

Viz podání Soudu od výše označených ze dne 21. 12. 2015  www.podporujeme.blogspot.com a  www.zadame.blogspot.com www.svobodu.blogspot.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *